Modellriskhantering på ledande nordisk bank: från ingeting till best-in-class

Max Knape

Kundens utmaningar

 • Svårigheter att definiera vilka modeller som används på grund av otydlig modelldefinition
 • Avsaknad av processer för hur modellriskhantering ska gå till i praktiken
 • Transaktionsmonitoreringen genererar för hög andel oproduktiva larm
 • Otillräcklig modelldokumentation, testning och validering av cirka 30 modeller
 • Resurs- och kompetensbrist i organisationen för att hantera identifierade brister

Lösningen

Fas 1

 • Fastställa tydlig modelldefinition och identifiera vilka modeller som används
 • Upprätta processer för modellriskhantering som förtydligar hur modeller ska utvecklas, dokumenteras, testas och valideras
 • Utbilda verksamheten kring modellriskhantering i praktiken

Fas 2

 • Utvärdera befintliga modeller vilket inkluderar analys, testning och validering
 • Genomföra trimning av befintliga modeller och fastställande av förväntat utfall (KPIer)
 • Upprätta modelldokumentation för alla 30 modeller (antaganden, parametrar, uppföljning m.m.)

Slutresultat

 • Ökad kunskapen inom modellriskhantering i hela verksamheten
 • Kostnadsbesparingar motsvarande 2 FTE:er genom färre antal oproduktiva larm
 • Ökad produktivitet och förbättrad risktäckning i transaktionsmonitoreringen
 • Fullgod modelldokumentation upprättad för samtliga scenarier - totalt över 150 sidor dokumentation
Max Knape

Max Knape

Director
max.knape@frankpenny.se+46 700 749 759

With a mind that's a mix of a chess grandmaster and a startup guru, Max transforms challenges into opportunities with finesse like no one else. Combined with his passion for arts, Max ensures a touch of creativity is added to every data-driven decision and project he manages.

 • CET
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.